Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Holandia jako specjalistyczny raj podatkowy

(fot. Money.pl/Tomasz Brankiewicz)

Holandia jako specjalistyczny raj podatkowy

 

            Holandia jest krajem, który posiada  wysokie progi podatkowe dotyczące osób fizycznych, dlatego nie jest korzystna dla osiedlania się. Również podatek dochodowy od osób prawnych kształtuje się na dość wysokim poziomie chociaż od 1 stycznia 2007 roku zmniejszył się on z 29,6% do 25,5%, a podatek od dywidendy z 25% do 15%. Te obniżki były odpowiedzią Holandii na wejście do Unii Europejskiej (dalej: UE) uprzywilejowanych podatkowo Cypru i Malty[1]. Mimo wysokich wskaźników opodatkowania dochodu Holandia jest uważana za specjalistyczny raj podatkowy. Związane to jest z preferencjami podatkowymi stosowanymi wobec holenderskich spółek holdingowych, finansowych i udziałowych[2].

            Spółka holdingowa założona w Holandii może prowadzić działalność gospodarczą w dowolnym zakresie. Przepisy holenderskiego prawa o spółkach rozróżniają dwie formy spółek holdingowych. Pierwszą z nich jest prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, B.V. (besloten vennootschap), a druga to publiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością N.V. (naamloze vennootschap). Minimalny kapitał zakładowy dla spółki BV wynosi 18000 euro, a dla spółki NV 45000 euro[3]. W celu założenia spółki holdingowej na terytorium Holandii zagraniczni inwestorzy muszą uzyskać zgodę tamtejszego banku centralnego . Okres tworzenia takiej spółki trwa od dwóch do trzech miesięcy. Do jej założenia wystarcza jeden założyciel. Akt erekcyjny musi być sporządzony w formie aktu notarialnego ad solemnitatem. Dopiero po zatwierdzeniu jej statutu przez Ministerstwo Sprawiedliwości może nastąpić rejestracja i uzyskanie osobowości prawnej[4].

            Zasadnicze różnice między spółkami N.V a B.V. polegają na  tym, że spółki N.V. mogą wydawać certyfikaty akcyjne i ciąży na nich obowiązek publikowania zweryfikowanych, finansowych bilansów rocznych. Natomiast spółki B.V mogą prowadzić rejestr akcjonariuszy, z którego można wydawać uwierzytelnione wypisy, ale nie mogą wydawać certyfikatów akcyjnych. Spółki B.V. mają także ograniczone prawo do przenoszenia akcji, na przykład prawo do pierwokupu akcji przez akcjonariuszy. W celu redukcji obciążeń podatkowych inwestorzy zagraniczni wybierają najczęściej spółki typu B.V., ponieważ w przeciwieństwie do spółek typu N.V. nie muszą one publikować zweryfikowanych, finansowych bilansów rocznych[5].

            Generalnie wszelkie dywidendy wypłacane przez spółki-córki do holenderskich spółek-matek są wolne od podatków dochodowych od osób prawnych.

Zgodnie z Dyrektywą Parent-Subsydiary dochody otrzymywane przez holenderską spółkę holdingową od spółek zależnych, czy to w formie dywidendy, czy też z innego tytułu, będą zwolnione z opodatkowania, jeżeli spółka holenderska posiada udział w kapitale zakładowym spółki wypłacającej w wysokości co najmniej 5% oraz udziały te są w posiadaniu spółki holenderskiej od początku roku obrotowego. Spółka holenderska musi także brać czynny udział w zarządzaniu spółką-córką, a spółka zależna nie może być zwolnioną z opodatkowania portfelową spółką inwestycyjną, lub holenderską kwalifikowaną spółką inwestycyjną. Ponadto, jeśli spółka wypłacająca podlega pod art. 2 Dyrektywy Parent-Subsydiary[6], to spółka holenderska musi posiadać w jej kapitale zakładowym udział w wysokości nie mniejszej niż 25%. Spółka zależna musi również podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym w państwie swojej rezydencji, przy czym wysokość stawki podatkowej nie ma znaczenia. Stosunek zadłużenia dla celów niedostatecznej kapitalizacji nie może być większy niż 84:15[7].

Dywidendy wypłacane przez holenderską spółkę holdingową są zwolnione z podatku u źródła, jeżeli są wypłacane do spółek mających siedzibę w państwach będących członkami UE. Przy czym spółki te muszą posiadać udział w holenderskiej spółce holdingowej w wysokości co najmniej 25% przez nieprzerwany okres minimum 1 roku. Jeżeli spółki te zostały utworzone w Niemczech, Grecji i Wielkiej Brytanii to udział ten musi wynosić co najmniej 10%. Przepisy holenderskiego prawa podatkowego zwalniają też z podatku u źródła odsetki oraz należności licencyjne wypłacane przez holenderską spółkę holdingową[8].

            Z kolei holenderskie spółki finansowe są tworzone w celu zaciągania kredytów, z gwarancją finansową macierzystej spółki, dla grupy firm do których należą. Przywileje  podatkowe w stosunku do tych spółek przejawiają się w tym, że są one zwolnione z podatku źródłowego od odsetek.

Zgodnie z tą regulacją odsetki wypłacone zagranicznym pożyczkodawcą przez holenderską spółkę finansową nie są obciążone tym podatkiem. Również zdecydowana większość państw, z którymi Holandia ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, nie pobiera żadnego, lub pobiera zredukowany podatek źródłowy od odsetek płaconych spółkom tego typu. Holenderskie spółki finansowe mogą być utworzone i kredytowane po uzyskaniu licencji holenderskiego banku centralnego. Bez zgody tego organu spółki te nie mogą udzielać, ani też otrzymywać kredytów od inwestorów mających siedzibę w Holandii. Muszą również utrzymywać określony stosunek kapitału własnego do kapitału obcego. Holenderska spółka finansowa podlega wprawdzie podatkowi od osób prawnych, jednak odsetki od opodatkowanego dochodu mogą być przekazane, jeżeli przynajmniej 0,125%  pozostałych pod koniec roku obrachunkowego sum otrzymanych i udzielonych kredytów pozostanie jako dochód do opodatkowania. W tym celu należy uzyskać odpowiednie potwierdzenie holenderskich urzędów skarbowych. Pozostałe dochody holenderskiej spółki finansowej podlegają podatkowi od osób prawnych na zasadach ogólnych[9].

            Dla zakwalifikowania danego podmiotu gospodarczego jako holenderskiej spółki udziałowej, musi on posiadać co najmniej 5% akcji lub praw udziałowych innej spółki, która jest w kraju siedziby zobowiązana do płacenia podatków. Obie wyżej wymienione spółki nie mogą mięć charakteru spółek inwestycyjnych. Holenderska spółka udziałowa musi otrzymywać od swej zagranicznej spółki macierzystej opłatę menadżerską, która podlega normalnemu podatkowi od osób prawnych. Może ona finansować swe udziały własnym kapitałem lub środkami obcymi. Odsetki przeznaczone do celów udziałowych nie podlegają opodatkowaniu w Holandii. Podatkowi w Holandii nie podlegają również jej zyski pochodzące ze sprzedaży akcji lub projektów udziałowych innej spółki[10].

            W Holandii dokonuje się redukcji obciążeń podatkowych także ze względu na to, że ma zawartych najwięcej umów o unikaniu podwójnego opodatkowania spośród wszystkich specjalistycznych rajów podatkowych będących członkami Wspólnoty Europejskiej (dalej: WE).

Opisane wyżej holenderskie spółki  mogą korzystać z postanowień tych umów, jeśli ich kierownictwo pochodzi z Holandii. W umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Holandia w dużym stopniu zostają zredukowane podatki źródłowe od dywidend i odsetek płaconych z innych krajów. Podstawą tych zwolnień jest spełnienie alternatywnie, w zależności od sformułowania umowy, albo tego, żeby holenderska spółka posiadała co najmniej 25% udziałów spółki zagranicznej, bądź też, żeby otrzymująca dywidendy spółka zagraniczna posiadała przynajmniej 25% udziałów spółki holenderskiej. Najkorzystniejsza umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania jest zawarta przez Holandie z ogólnym rajem podatkowym, kolonią Antyle Holenderskie. Przy właściwym korzystaniu z postanowień tej umowy i powiązaniu spółki macierzystej utworzonej w Holandii ze spółką na Antylach można znacząco redukować podatek od zysków wpływających do Holandii, lub przekazywać je na Antyle, gdzie nie podlegają opodatkowaniu[11]. Umowy u unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Holandie mają także na celu ochronę dochodów wyrażonych w formie dywidend, odsetek oraz opłat licencyjnych[12]. Stawki procentowe podatku potrąconego odnoszące się do dochodów przesłanych do Holandii z krajów, które mają zawarte z tym państwem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zostały przedstawione w tabeli I, która znajduje się na kolejnej stronie. Ze względu na to, że Holandia ma zawartych, aż 80 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w poniższej tabeli ujęte zostały tylko te państwa, które z gospodarczego punktu widzenia mają największe znaczenie.

Tabela I: Stawki procentowe podatku potraconego odnoszące się do dochodów przesłanych do Holandii z krajów, które mają z tym państwem zawarte umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

Kraj

Dywidendy

 

Odsetki

(%)

 

Opłaty licencyjne

(%)

Osoby fizyczne, osoby prawne

(%)

Osoby prawne kwalifikowane[13]

(%)

Argentyna

15

10

12

3/5/15/20

Australia

15

15

10

10

Austria

15

5

0

0/10

Baleary

15

5

0/5

3/5/10

Belgia

15

0/5

0/10

0

Bośnia i Hercegowina

15

5

0

0

Bułgaria

15

15

0

0

Kanada

15

5

0/10

0/10

Chiny

10

5

10

10

Chorwacja

15

10

0

0

Czechy

10

0

0

5

Dania

15

0

0

0

Egipt

15

0

12

12

Estonia

15

5

10

5/0

Finlandia

15

0

0

0

Francja

15

5

0/10

0

Gruzja

15

0/5

0

0

Niemcy

15

10

0

0

Grecja

15

5

8/10

5/7

Węgry

15

5

0

0

Włochy

15

5/10

10

5

Japonia

15

5

10

10

Kuwejt

10

0

0

5

Łotwa

15

5

0/10

5/10

Litwa

15

5

10

5/10

Luksemburg

15

2,5

0

0

Maroko

25

10

10/25

10

Antyle Holenderskie

15

8,3

0

0

Norwegia

15

0

0

0

Polska

15

0

0

0/10

Nowa Zelandia

15

5

0/5

5

Portugalia

10

0

10

10

Rosja

15

5

0

0

Singapur

15

0

10

0/15

 

Kraj

Dywidendy

 

Odsetki

(%)

 

Opłaty licencyjne

(%)

Osoby fizyczne, osoby prawne

(%)

Osoby prawne kwalifikowane[14]

(%)

Szwajcaria

15

0

5

0

Szwecja

15

0

0

0

Ukraina

15

0/5

2/10

0/10

USA

15

5

0

0

Wielka Brytania

15

5

0

0

Źródło: A taxation of companies, Supplementary Service to European Taxation, European Taxation nr 5 2003, Published by the International Bureau of Fiscal Documentation, Section A,  s.  Netherlands - 8.

           

            Holandia posiada także przepisy gwarantujące zachowanie tajemnicy bankowej. Są one zawarte w art. 272 holenderskiego kodeksu karnego, który przewiduje za złamanie tajemnicy bankowej karę grzywny, ograniczenia, a nawet pozbawienia wolności. Z kolei art. 1401 holenderskiego kodeksu cywilnego w przypadku niedochowania tajemnicy bankowej umożliwia stronie pokrzywdzonej dochodzenie odszkodowania od banku. Tajemnica bankowa w Holandii jest szczególnie chroniona w stosunku do zagranicznych urzędów podatkowych. Udzielenie na ich żądanie informacji dotyczących klientów holenderskich banków jest praktycznie niemożliwe[15]. W kontekście unikania opodatkowania za pomocą tego specjalistycznego raju podatkowego powyższa regulacja jest bardzo przydatna.

            Ten specjalistyczny raj podatkowy jest niekorzystny dla unikania opodatkowania przez osoby fizyczne, ale inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku osób prawnych. Największymi podatkowymi przywilejami cieszą się holenderskie spółki holdingowe, finansowe i udziałowe. Holandia jest idealnym krajem, za pomocą którego można korzystać z praktyki treaty shopping, gdyż ma zawartych mnóstwo umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Godna polecenia jest tego typu umowa zawarta między Holandią, a Antylami Holenderskimi. Ponadto kraj ten ma świetnie rozwinięta infrastrukturę i sieć komunikacyjną. Jego położenie w centrum Europy jest także atrakcyjne, gdyż ułatwia lokalizację siedziby spółki. Stabilizacja ekonomiczna i polityczna dopełniają zestaw pozytywnych cech możliwości wykorzystania tego państwa do redukcji obciążeń podatkowych.

 

Autor: Błażej Kuźniacki

 


[1] A. Piński,K. Trębski, Wielka emigracja podatkowa, http://www.elans.pl/article/read/wielka-emigracja-podatkowa.

[2] J.Głuchowski, Oazy podatkowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996, s. 149.

[3] M. Zdyb, Opodatkowanie spółek holdingowych w wybranych krajach Unii Europejskiej, Przegląd Podatkowy nr 12/2008, s. 42.

[4] J. Głuchowski, Oazy podatkowe..., op. cit., s. 148.

[5] J. Głuchowski, Oazy podatkowe..., op. cit., s. 148.

[6] Dla celów dyrektywy Parent Subsidiary "spółka Państwa Członkowskiego" oznacza każdą spółkę, która  ma jedną z form prawnych wymienionych w załączniku do tej dyrektywy. Ponadto,  zgodnie z prawem podatkowym Państwa Członkowskiego dla celów podatkowych jest uważana za mającą stałą siedzibę w tym państwie oraz, zgodnie z warunkami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z państwem trzecim, nie jest uważana dla celów podatkowych za mającą stałą siedzibę poza Wspólnotą Europejską. Sklasyfikowanie danej spółki jako „spółki Państwa Członkowskiego" zależne jest również od podlegania jednemu z podatków wymienionych w art. 2 lit. c Dyrektywy Parent Subsidiary bez możliwości wyboru lub zwolnienia, albo podlega innemu podatkowi, który może być zastąpiony przez którykolwiek z podatków wymienionych w powyższym przepisie.

Dyrektywa Rady z dnia 23 lipca 1990 roku w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich, Dziennik Urzędowy L 225 , 20/08/1990 P. 0006 - 0009.

[7] M. Zdyb, Opodatkowanie spółek holdingowych..., op. cit., s. 42.

[8] Ibidem.

[9] J. Głuchowski, Oazy podatkowe..., op. cit., s. 150.

[10] J. Głuchowski, Oazy podatkowe..., op. cit., s. 150-151.

[11] J. Głuchowski, Oazy podatkowe..., op. cit., s. 149.

[12] Podatek jest odliczony przez stronę umowy wypłacającą w formie podatku potrąconego, tak więc odbiorca otrzymuje czystą kwotę. Następnie odbiorca stosuje prawo do kwoty potrąconego podatku, którą potrąciła strona wypłacająca. Informacja podana za: M. Wotava , Podatkowe raje i usługi offshore, Małopolska Oficyna Wydawnicza Korona, Kraków 2000,  s. 289.

[13] Są to spółki mające siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej, które podlegają pod art. 2 Dyrektywy Rady Unii Europejskiej w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich.

 

[14] Są to spółki mające siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej, które podlegają pod art. 2 Dyrektywy Rady Unii Europejskiej w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich.

[15] J. Głuchowski, Oazy podatkowe..., op. cit., s. 147.


Komentarze: Holandia jako specjalistyczny raj podatkowy

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Porady prawne online

Zaufało nam już:
  • 0
  • 4
  • 7
  • 1
  • 2
  • 7
  • 9
  • osób

Współpracują z nami

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Partnerzy sekcji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.