Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Regulamin studiów

(fot. )
Strona 1 z 8

REGULAMIN STUDIÓW

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

(tekst jednolity)


I. Przepisy ogólne

§ 1

1. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą złożenia wobec Rektora lub dziekana ślubowania o następującej treści:

Jako student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II będę sumiennie wypełniać swoje obowiązki, by rzetelnie przygotować się do pracy dla dobra Kościoła i Ojczyzny. Kierując się zasadami moralności chrześcijańskiej, będę strzec godności studenta i dbać o dobre imię


Uczelni, a także przestrzegać wszelkich zarządzeń jej władz. Tak mi dopomóż Bóg.

Osoby innych niż katolickie wyznań lub religii, lub osoby niewyznające żadnej wiary religijnej mogą w rocie ślubowania pominąć słowa: Kościoła oraz Tak mi dopomóż Bóg. Złożenie ślubowania osoba przyjęta na studia potwierdza na piśmie.

2. Po złożeniu ślubowania student otrzymuje indeks, który jest dokumentem przedstawiającym przebieg i wyniki studiów oraz legitymację studencką.

3. Przełożonym i opiekunem wszystkich studentów jest Rektor.

4. Przełożonym i opiekunem studentów wydziału jest dziekan.

5. Użyte w niniejszym regulaminie określenie „Rektor" i „dziekan" oznacza również odpowiednio „prorektor" i „prodziekan".

6. Studenci KUL tworzą samorząd studencki, który reprezentuje ogół studentów, działa w jego interesie zgodnie ze Statutem KUL oraz regulaminem zatwierdzonym przez Senat.


II. Organizacja studiów

§ 2

1. Rok akademicki zaczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego; dzieli się na semestr zimowy i semestr letni.

2. Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym i w semestrze letnim trwają po 15 tygodni. Sesja egzaminacyjna trwa nie mniej niż 14 dni.

3. Dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są ferie Bożego Narodzenia, przerwa międzysemestralna, ferie wielkanocne, wakacje letnie oraz uroczystość kościelna: Objawienie Pańskie (6 stycznia).

4. Rektor może ustanowić w ciągu roku akademickiego dodatkowe dni lub godziny wolne od zajęć dydaktycznych.

5. Organizację roku akademickiego ze wskazaniem terminów rozpoczęcia zajęć dydaktycznych i sesji egzaminacyjnych określa Rektor w drodze zarządzenia, najpóźniej do 1 maja poprzedniego roku akademickiego.


§ 3

1. Studia odbywają się według programów studiów uchwalonych przez rady wydziałów i zatwierdzonych przez Senat. Program studiów może przewidywać prowadzenie zajęć i przeprowadzanie egzaminów w języku obcym.

2. Program studiów na kolejny rok akademicki, zatwierdzony na 6 miesięcy przed rozpoczęciem roku, podaje się do wiadomości na stronie internetowej KUL nie później niż 3 miesiące przed rozpoczęciem roku.

3. Prowadzący zajęcia ma obowiązek przedstawić studentom podczas pierwszych zajęć treści programowe i zalecaną literaturę oraz warunki zaliczania zajęć.

4. Zasady nauczania języków obcych określa Senat.

5. Zasady organizacji i zaliczania zajęć z wychowania fizycznego określa Senat.

6. Zasady organizacji przysposobienia obronnego określa Senat.


§ 4

1. Plany zajęć z obsadą wszystkich zajęć i formą ich zaliczeń podawane są do wiadomości studentów i nauczycieli akademickich przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń wydziałów oraz umieszczenie na stronie internetowej KUL nie później niż tydzień przed rozpoczęciem semestru (roku).

2. Zapisy na zajęcia z zakresu „do wyboru" odbywają się przed rozpoczęciem zajęć, według harmonogramu określonego przez dziekana.

3.W ciągu jednego miesiąca od rozpoczęcia semestru (roku), dla potrzeb utworzenia elektronicznego indeksu, student ma obowiązek złożyć w dziekanacie informacje o zajęciach: z zakresu „do wyboru", o zajęciach nieobjętych programem studiów, o których mowa w § 13 ust. 1 oraz o przynależności do grup w przypadku zajęć, które odbywają się w grupach. Zmiana zadeklarowanych zajęć oraz zmiana przynależności do grup, w 2 przypadku zajęć które odbywają się w grupach, możliwa jest tylko za zgodą dziekana.

< >

Komentarze: Regulamin studiów

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Porady prawne online

Zaufało nam już:
  • 0
  • 4
  • 7
  • 1
  • 3
  • 1
  • 7
  • osób

Współpracują z nami

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Partnerzy sekcji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.