Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Zarządzenie w sprawie procedury ukończenia studiów wyższych

Strona 1 z 2

UNIWERSYTET

MIKOŁAJA KOPERNIKA

W TORUNIU

ZARZĄDZENIE Nr 59

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie procedury ukończenia studiów wyższych w Uniwersytecie Mikołaja

Kopernika w Toruniu


Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym


(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu

studiów (Dz. U. Nr 224, poz. 1634)


z a r z ą d z a s i ę, co następuje:

§ 1

Wszczęcie procedury ukończenia studiów następuje:

1. po złożeniu przez studenta w dziekanacie indeksu.

2. ponadto na kierunkach kończących się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym, po:

1) złożeniu trzech egzemplarzy pracy dyplomowej w wersji drukowanej (dwa egzemplarze w twardej oprawie lub zbindowane - jeden dla opiekuna pracy i drugi dla recenzenta, oraz jeden egzemplarz przeznaczony do teczki akt osobowych studenta),

2) złożeniu oświadczenia, że praca została napisana samodzielnie i nie była wcześniej przedmiotem procedur uzyskania tytułu zawodowego, według wzoru stanowiącego załącznik     nr 1,

3) złożeniu oświadczenia o całkowitej zgodności wersji elektronicznej z drukowaną, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2,

4) wprowadzeniu przez dziekanat do systemu USOS informacji o pracy dyplomowej,

5) wprowadzeniu przez studenta do systemu Archiwum Prac Dyplomowych, zwanym dalej APD, streszczenia pracy, słów kluczowych, tytułu pracy w języku angielskim i wersji elektronicznej pracy dyplomowej,

6) sprawdzeniu i zaakceptowaniu wprowadzonych danych przez opiekuna pracy dyplomowej.

3. wprowadzeniu przez dziekanat do systemu USOS informacji o wysokości opłaty za wydanie dyplomu.


§ 2

1. Egzemplarz pracy dyplomowej przeznaczony do teczki akt osobowych studenta powinien odpowiadać następującym wymogom:

1) wydruk komputerowy dwustronny na kartach formatu A-4,

2) strona tytułowa zgodna z załącznikiem nr 3,

3) kartki trwale złączone ze sobą i zabezpieczone okładkami ochronnymi.

2. Wersja elektroniczna pracy dyplomowej powinna być przygotowana w postaci jednego pliku  w formacie pdf, a jeżeli zawiera załączniki to należy je także wprowadzić do systemu APD.

3.Wersja drukowana jest wydrukiem pliku wersji elektronicznej


§ 3

Oświadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 i 3 przechowywane są w teczce akt

osobowych studenta.


§ 4

1. Po spełnieniu przez studenta warunków, o których mowa w § 1, dziekanat sprawdza czy

student:

1) uzyskał zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie

studiów,

2) złożył wszystkie egzaminy przewidziane w planie studiów,

3) nie zalega z płatnościami za studia.

2. Na kierunkach kończących się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym, dziekan wyznacza recenzenta (recenzentów), ustala skład komisji egzaminacyjnej i termin egzaminu dyplomowego.

3. Na kierunkach kończących się egzaminem dyplomowym, dziekan ustala skład komisji egzaminacyjnej i termin egzaminu dyplomowego.

4. Dziekanat przygotowuje formularz protokołu egzaminu dyplomowego, który wraz z egzemplarzem pracy przekazuje opiekunowi pracy; egzemplarz pracy otrzymuje również recenzent.

5. Opiekun pracy i recenzent mogą wypełnić formularz oceny pracy dyplomowej elektronicznie korzystając z systemu APD; w przypadku niekorzystania z systemu APD formularz oceny pracy dyplomowej przygotowuje dziekanat.


§ 5

1. W terminie ustalonym przez dziekana student zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie:

1) zatwierdzonego przez opiekuna tytułu pracy dyplomowej w języku angielskim lub dodatkowo przez Zespół do spraw weryfikacji tłumaczeń dokumentów ukończenia

studiów wyższych na język angielski,

2) udokumentowanych informacji o swych osiągnięciach,

3) udokumentowanych informacji o odbytych praktykach,

4) 4 identycznych fotografii w formacie 45x65 mm,

5) dowodu wniesienia opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów,

6) wypełnionej karty obiegowej.

< >

Komentarze: Zarządzenie w sprawie procedury ukończenia studiów wyższych

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Porady prawne online

Zaufało nam już:
  • 0
  • 4
  • 2
  • 2
  • 8
  • 4
  • 7
  • osób

Współpracują z nami

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Partnerzy sekcji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.