Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań oraz w celach marketingowych przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133 000 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Zarządzenie w sprawie zasad, trybu i harmonogramu rejestracji na przedmioty

ZARZĄDZENIE

DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 5 czerwca 2009 r.

w sprawie zasad, trybu i harmonogramu rejestracji na przedmioty

na rok akademicki 2009/2010 - na kierunku „prawo"


§ 1

Zasady rejestracji na przedmioty

   

 1. Rejestracje na przedmioty odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w Zasadach Studiowania na Wydziale Prawa i Administracji UW.

 2. Studenci przed rozpoczęciem rejestracji obowiązani są do zapoznania się z Zasadami Studiowania na Wydziale Prawa i Administracji UW, a w szczególności z tabela punktacji ECTS, zaś dokonując rejestracji przeprowadzić analizę swojego toku studiów pod kątem wymaganej liczby punktów ECTS (60 pkt rocznie),

 3. Rejestracja na przedmioty obowiązuje wszystkich studentów Wydziału Prawa i Administracji UW, którzy w roku akademickim 2009/20010 będą na II, III, IV i V roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, kierunku prawo, jak również studentów MISH realizujących minimum programowe na WPiA UW.

§ 2

Tryb rejestracji na przedmioty

 1. Rejestracje na przedmioty oraz do grup ćwiczeniowych odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej i przeprowadzana jest poprzez serwis USOSweb Wydziału Prawa i Administracji UW pod adresem http://usosweb.wpia.uw.edu.pl.

 2. Rejestracja na wykłady specjalizacyjne oraz konwersatoria, a także na lektoraty, zajęcia wychowania fizycznego i przedmioty ogólnouniwersyteckie odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej i przeprowadzana jest poprzez serwis rejestracji internetowych UW pod adresem http://rejestracja.usos.uw.edu.pl.

 3. Z rejestracji wyłączone są zajęcia z „Kliniki prawa" oraz „Medycyny sądowej".

§ 3

Zasady rejestracji na seminaria

 1. Rejestracje elektroniczna na seminaria prowadzona jest wyłącznie na seminaria dla studentów IV roku. Studenci przed rozpoczęciem rejestracji obowiązani są do zapoznania się kryteriami zapisów na seminaria określonymi przez prowadzących seminaria i opublikowanymi na stronie www.wpia.uw.edu.pl

 2. Rejestracja prowadzona jest w formie elektronicznej poprzez serwis USOSweb pod adresem http://usosweb.wpia.uw.edu.pl wg zasad i kryteriów określonych przez Kierowników Katedr/Zakładów. Student może zarejestrować się na nie więcej niż dwa seminaria dla studentów IV roku z oferty dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji UW.

 3. W ramach pierwszej lub drugiej tury rejestracji na seminarium student dokonuje wiążącego wyboru przedmiotu oraz wskazuje preferowanego prowadzącego seminarium.

 4. Studenci, którzy w ramach pierwszej tury rejestracji dokonają rejestracji mimo niespełnienia kryteriów określonych przez prowadzącego seminarium nie zostaną zakwalifikowani na seminarium oraz nie będą dopuszczeni do udziału w drugiej turze rejestracji.

 5. Na seminaria dla studentów V roku nie jest prowadzona rejestracja. Studenci w terminie do 27 czerwca 2009 r. obowiązani są do potwierdzenia u prowadzącego seminarium chęci uczestnictwa w zajęciach na V roku studiów. Prowadzący seminaria dla studentów V roku przekazują do Dziekanatów w terminie do 7 lipca 2009 r. listę studentów uczestniczących w seminarium w roku akademickim 2009/2010.

§ 4

Harmonogram rejestracji na seminaria dla studentów IV roku


Rejestracja na seminaria - I tura

seminaria w Instytucie Historii Prawa - rejestracja bezpośrednia do grup seminaryjnych dopuszczająca przekroczenie określonego zgodnie z uchwała Rady Wydziału limitu miejsc. W przypadku przekroczenia limitu uczestników seminarium studenci będą przydzielani do grup losowo; w rejestracji nie decyduje kolejność zgłoszeń.

od 22.06.2009 r., godz. 21.00

do 12.07.2009 r., godz. 23.59

seminaria w Instytucie Nauk o Prawie i Państwie - rejestracja bezpośrednia do grup seminaryjnych dopuszczająca przekroczenie określonego zgodnie z uchwałą Rady Wydziału limitu miejsc. W przypadku przekroczenia limitu uczestników seminarium studenci będą przydzielani do grup losowo; w rejestracji nie decyduje kolejność zgłoszeń.


od 22.06.2009 r., godz. 21.00

do 12.07.2009 r., godz. 23.59

seminaria w Instytucie Prawa Cywilnego - rejestracja bezpośrednia do grup seminaryjnych dopuszczająca przekroczeni określonego zgodnie z uchwała Rady Wydziału limitu miejsc. Lista seminarzystów podlegać będzie następnie weryfikacji zgodnie z kryteriami określonymi przez Kierowników Katedr/Zakładów, w przypadku braku kryteriów studenci będą przydzielani do grup losowo; w rejestracji nie decyduje kolejność zgłoszeń.


od 26.06.2009 r., godz. 21.00

do 12.07.2009 r., godz. 23.59

seminaria w Instytucie Prawa Międzynarodowego - rejestracja bezpośrednia do grup seminaryjnych dopuszczająca przekroczenie określonego zgodnie z uchwała Rady Wydziału limitu miejsc. W przypadku przekroczenia limitu uczestników seminarium studenci będą przydzielani do grup losowo; w rejestracji nie decyduje kolejność zgłoszeń.

od 23.06.2009 r., godz. 21.00

do 12.07.2009 r., godz. 23.59

seminaria w Instytucie Prawa Karnego - rejestracja bezpośrednia do grup seminaryjnych dopuszczająca przekroczeni określonego zgodnie z uchwała Rady Wydziału limitu miejsc. Lista seminarzystów podlegać będzie następnie weryfikacji zgodnie z kryteriami określonymi przez Kierowników Katedr/Zakładów, w przypadku braku kryteriów studenci będą przydzielani do grup losowo; w rejestracji nie decyduje kolejność zgłoszeń.

od 24.06.2009 r., godz. 21.00

do 12.07.2009 r., godz. 23.59

seminaria w Instytucie Nauk Prawo-Administracyjnych - rejestracja bezpośrednia do grup seminaryjnych dopuszczająca przekroczenie określonego zgodnie z uchwałą Rady Wydziału limitu miejsc. W przypadku przekroczenia limitu uczestników seminarium studenci będą przydzielani do grup losowo; w rejestracji nie decyduje kolejność zgłoszeń.

od 25.06.2009 r., godz. 21.00

do 12.07.2009 r., godz. 23.59

ogłoszenie listy osób przyjętych na seminaria w ramach I tury, zgodnie z zasadami wyżej wskazanymi - ogłoszenie w serwisie USOSweb listy osób dopuszczonych do udziału w seminarium przez prowadzących (studenci niezakwalifikowani na seminarium zostaną usunięci z listy jej uczestników)

17.07.2009 r.

Rejestracja na seminaria - II tura

rejestracja uzupełniająca na seminaria - studenci niezakwalifikowani na seminarium oraz studenci, którzy nie wybrali dwóch seminarium maja możliwość rejestracji w ramach dostępnych limitów miejsc; rejestracja odbywać się będzie wg zasad obowiązujących w I turze - brak możliwości rezygnacji z seminarium wybranego/przydzielonego w I turze rejestracji; do rejestracji nie będą dopuszczeni studenci, którzy w ramach I tury rejestracji dokonali rejestracji niezgodnej z kryteriami udziału w danym seminarium


od 09.09.2009 r., godz. 21.00

do 15.09.2009 r., godz. 23.59

ogłoszenie listy osób przyjętych na seminaria w ramach II tury - ogłoszenie w serwisie USOSweb listy osób dopuszczonych do udziału w seminarium

18.09.2009 r.

Rejestracja na seminaria - III tura

rejestracja uzupełniająca na seminaria - studenci niezakwalifikowani na seminarium oraz studenci, którzy nie wybrali dwóch seminariów maja możliwość rejestracji w ramach dostępnych limitów miejsc - brak możliwości rezygnacji z seminarium wybranego/przydzielonego w I lub II turze rejestracji

od 21.09.2009 r., godz. 21.00

do 25.09.2009 r., godz. 23.59

ogłoszenie i wydruk list osób przyjętych na seminaria w ramach rejestracji na seminaria - ogłoszenie w serwisie USOSweb listy osób dopuszczonych do udziału w seminariach oraz wydruk list seminarzystów dla prowadzących

28.09.2009 r.

 

§ 5

Harmonogram rejestracji na przedmioty

I tura rejestracji cz. 1 - rejestracja na przedmioty z grup B oraz ćwiczenia do wyboru, na które student zamierza uczęszczać w roku akademickim 2009/2010. Studenci nie zapisują się na przedmioty obowiązkowe wskazane dla ich roku studiów: praco cywilne I, prawo cywilne II, prawo administracyjne, prawo konstytucyjne, prawo karne, prawo międzynarodowe publiczne (egzamin), Prawo Unii Europejskiej, Filozofia prawa (egzamin), Studenci MISH realizujący minimum programowe na WPiA rejestrują się na wszystkie przedmioty z grup A i B, które będą realizować w roku akademickim 2009/10


od 15.06.2009 r., godz. 21.00

do 26.06.2009 r., godz. 23.59

I tura rejestracji cz. II - rejestracja „żetonowa" na wykłady specjalizacyjne i konwersatoria na semestr zimowy roku akademickiego 2009/2010

od 22.06.2009 r., godz. 21.00

do 28.06.2009 r., godz. 23.59

I tura rejestracji cz. 3 - rejestracja na przedmioty z grup B oraz ćwiczenia do wyboru, na które student zamierza uczęszczać w roku akademickim 2009/20010 (wyłącznie możliwość dopisywanie się studentów na przedmiot bez możliwości dokonywania wyrejestrowywania się z przedmiotu wybranego w ramach cz.1 rejestracji)


od 25.08.2009 r., godz. 21.00

do 31.08.2009 r., godz. 23.59

II tura rejestracji - rejestracja do grup na przedmioty z grupy A i B (określanie zestawów grup, preferencji terminów oraz preferencji grup)


od 07.09.2009 r., godz. 21.00

do 13.09.2009 r., godz. 23.59

III tura rejestracji „giełda" cz. 1 - giełda umożliwiająca studentom dokonywanie zamiany przydzielonych grup ćwiczeniowych/wykładowych (mechanizm „giełdy" będzie uruchamiany codziennie o godz. 10.00 oraz 22.00)


od 17.09.2009 r., godz. 21.00

do 27.09.2009 r., godz. 23.59

IV tura rejestracji cz. 2 - rejestracja „żetonowa" na wykłady specjalizacyjne i konwersatoria na semestr zimowy roku akademickiego 2009/2010.


od 17.09.2009 r., godz. 21.00

do 27.09.2009 r., godz. 23.59

III tura rejestracji „giełda" cz. 2 - giełda umożliwiająca studentom dokonywanie zamiany przydzielonych grup ćwiczeniowych/wykładowych (mechanizm „giełdy" będzie uruchamiany codziennie o godz. 10.00 oraz 22.00)

od 29.09.2009 r., godz. 21.00

do 04.10.2009 r., godz. 23.59

IV tura rejestracji cz. 2 - rejestracja „żetonowa" na wykłady specjalizacyjne i konwersatoria na semestr zimowy roku akademickiego 2009/2010 (wyłącznie możliwość dopisywania się studentów na przedmioty w ramach dostępnego limitu bez możliwości wyrejestrowywania się z przedmiotów wybranych w IV turze rejestracji, cz.1).


od 29.09.2009 r., godz. 21.00

do 04.10.2009 r., godz. 23.59

V tura rejestracji cz. 1 - rejestracja „żetonowa" na wykłady specjalizacyjne i konwersatoria na semestr letni roku akademickiego 2009/2010 (przedmioty z grupy „C").

od 7.12.2009 r., godz. 21.00

do 20.12.2009 r., godz. 23.59

V tura rejestracji cz. 2 - rejestracja „żetonowa" na wykłady specjalizacyjne i konwersatoria na semestr letni roku akademickiego 2009/2010 (wyłącznie możliwość dopisywania się studentów na przedmioty w ramach dostępnego limitu bez możliwości wyrejestrowywania się z przedmiotów wybranych w V turze rejestracji, cz.1).

od 03.02.2010 r., godz. 21.00

do 07.02.2010 r., godz. 23.59


§ 6

W terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia danej tury rejestracji

przekazana zostanie studentom szczegółowa instrukcja dot. rejestracji.

§ 7

Zarzadzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Komentarze: Zarządzenie w sprawie zasad, trybu i harmonogramu rejestracji na przedmioty

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Porady prawne online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 4
 • 2
 • 2
 • 8
 • 4
 • 7
 • osób

Współpracują z nami

Michał Włodarczyk

Michał Włodarczyk

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także prawem oświatowym. W praktyce doradza w zakresie organizacji pozarządowych.

Partnerzy sekcji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.